Algemene Voorwaarden

Lid 1 Definities
Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:
Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Biotkashop.nl,
Biotkashop.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Gotenburgweg 15a te Groningen.
Overeenkomst: Elke tussen de Koper en Biotkashop.nl gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Biotkashop.nl in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.
Voorwaarden: De algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Biotkashop.nl.

Lid 2 Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper – waaronder inkoopvoorwaarden – maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Biotkashop.nl niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.
Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Biotkashop.nl tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

Lid 3 Totstandkoming Overeenkomst
Offertes en aanbiedingen van Biotkashop.nl zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij Biotkashop.nl en de aanvaarding door Biotkashop.nl van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Biotkashop.nl, indien Biotkashop.nl niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.

Lid 4 Overmacht
In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt Biotkashop.nl ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Biotkashop.nl ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.
Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Biotkashop.nl geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.
De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.
Koper kan in geval van overmacht van Biotkashop.nl geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Biotkashop.nl.

Lid 5 Aansprakelijkheid
Biotkashop.nl  is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door Biotkashop.nl geleverde zaken.
Biotkashop.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Biotkashop.nl.
De aansprakelijkheid van Biotkashop.nl ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.
Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Biotkashop.nl een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Lid 6 Betaling
Indien de Koper en Biotkashop.nl overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal Biotkashop.nl pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de Koper een bevestiging heeft gegeven aan Biotkashop.nl van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt Biotkashop.nl zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper.
Biotkashop.nl houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Biotkashop.nl zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Biotkashop.nl te worden ingediend.
Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Biotkashop.nl, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Biotkashop.nl gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Biotkashop.nl is nagekomen.

Lid 7 Eigendomsvoorbehoud
Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Biotkashop.nl uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Biotkashop.nl zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken

Lid 8 Garantie
Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Biotkashop.nl zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.
Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Biotkashop.nl niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.
Biotkashop.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.
De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Biotkashop.nl. Biotkashop.nl verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

Lid 9 Levering
Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging, PostNL en GLS.
Bestellingen gedaan op werkdagen voor 15:00 uur worden, mits op voorraad, diezelfde dag verzonden. Biotkashop.nl streeft naar een leveringstermijn van 1 werkdag, na ontvangst van de betaling, voor aflevering binnen Nederland. Naar België geldt een langere levertijd. Dit in verband met de pakketservice GLS. Gemiddeld is de levertijd naar België 2-3 werkdagen.
Indien tussen de Koper en Biotkashop.nl overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal Biotkashop.nl dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.
Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Biotkashop.nl zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Biotkashop.nl.
Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
Biotkashop.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

Lid 10 Klachtrecht en Retourzendingen
Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd Biotkashop.nl in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.
Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens Biotkashop.nl ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.
Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van Biotkashop.nl.
Indien aan de Koper niet conform de overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan Biotkashop.nl. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van de koper. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.
Biotkashop.nl zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van Biotkashop.nl. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal Biotkashop.nl de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

Lid 10 Risico’s
Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van Biotkashop.nl tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.

Lid 11 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
Biotkashop.nl wil hierbij aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.
Biotkashop.nl heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Biotkashop.nl hebben toegang tot deze gegevens.
De Koper kan de bij Biotkashop.nl de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.